Streamsoft Verto
Zarządzanie Projektami

Kompleksowe planowanie i zarządzanie projektami

Streamsoft Verto
Zarządzanie Projektami

Kompleksowe planowanie i zarządzanie projektami

Moduł Zarządzanie Projektami wspomaga prace związane z planowaniem i zarządzaniem projektami. Rozwiązanie jest niezbędne dla menadżerów i kierowników projektów. Umożliwia również zdefiniowanie struktury podziału pracy w projekcie (WBS, ang. Work Breakdown Structure), harmonogramowanie sekwencji zdarzeń i zadań w planowanych projektach oraz monitorowanie zależności zadań na wykresie Gantta.

Wspomaga planowanie zapotrzebowania na materiały, zasoby maszynowe i ludzkie, zapewniając środowisko do wydajnej i skutecznej współpracy planistów. Streamsoft Verto można zintegrować z systemami do projektowania konstrukcji. Taka integracja pozwala już na etapie opracowywania projektu, na weryfikację dostępności materiałów w magazynie i wygenerowania zapotrzebowania na zakup brakujących. Ewidencja zleceń kooperacyjnych realizowanych w trakcie projektu, pozwala kontrolować stan zleceń kooperacji (zlecenia przerobu) oraz gromadzić w projekcie informacje o kosztach usług podwykonawczych.

Streamsoft Verto – Zarządzanie Projektami

WBS

Streamsoft Verto – Zarządzanie Projektami

Harmonogramowanie

Streamsoft Verto – Zarządzanie Projektami

Wykresy Gantta

Streamsoft Verto – Zarządzanie Projektami

Integracje z narzędziami do projektowania

Obszary funkcjonalne modułu Zarządzanie Projektami

Zobacz, w czym moduł Zarządzanie Projektami Streamsoft Verto może pomóc w Twojej firmie

  • Harmonogramowanie – priorytety zadań, kamienie milowe, opóźnienia pomiędzy zadaniami, ograniczenia czasowe, terminy ostateczne, zapasy czasów, zadania krytyczne
  • Budżet – budżetowanie, rozliczenie kosztów projektu, możliwość porównania budżetu zaplanowanego z rzeczywistym
  • Postęp prac – raportowanie i meldunki z przebiegu prac, analiza konfliktów zasobów, planowanie obciążenia zasobów
  • Ścieżki krytyczne – prezentacja na wykresie Gantta, podział i łączenie zadań, typy zadań, zadania cykliczne, czas ciągły i szacowany, wersjonowanie harmonogramów w celu wybrania najlepszego
  • Obsługa WBS – definiowanie poprzedników przez wpisanie kodu WBS, zapamiętywanie kodów WBS, obsługa prefixu dla projektu
  • Ryzyko – rejestr ryzyka, podłączanie pod działania i wymagania, ocena ryzyka

Moduł radykalnie poprawia efektywność zarządzania projektami

Zobacz, jak wygląda moduł Zarządzanie Projektami