Streamsoft Verto
Moduł Środki Trwałe

Zoptymalizuj procesy związane z majątkiem trwałym oraz wartości niematerialnych i prawnych

Streamsoft Verto
Moduł Środki Trwałe

Zoptymalizuj procesy związane z majątkiem trwałym oraz wartości niematerialnych i prawnych

Moduł umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz niskocennych środków trwałych. Moduł Środki Trwałe to oprogramowanie dostępne z poziomu mobilnych kolektorów danych, umożliwiające przeprowadzenie inwentaryzacji, poprzez odczytanie kodu kreskowego środków trwałych oznakowanych etykietami z kodami kreskowymi. Spis z natury może być wykonywany dla wybranego pola spisowego, jednostki organizacyjnej lub osób odpowiedzialnych.

Rozliczenie inwentaryzacji odbywa się poprzez porównanie spisanych na kolektorze składników majątku, z wygenerowanymi w systemie centralnym, arkuszami spisowymi. Wynikiem porównania są zestawienia nadwyżek i niedoborów inwentaryzacyjnych.

Streamsoft Verto – Środki Trwałe

Majątek trwały, wartości niematerialne

Streamsoft Verto – Środki Trwałe

Amortyzacja bilansowa i podatkowa

Streamsoft Verto – Środki Trwałe

Okresy obrachunkowe

Streamsoft Verto – Środki Trwałe

Kompletna historia firmy

Obszary funkcjonalne modułu Środki Trwałe

Zobacz, w czym moduł Środki Trwałe Streamsoft Verto może pomóc w Twojej firmie

  • Środki trwałe – określenie sposobu podatkowej i bilansowej amortyzacji środków trwałych, źródło pozyskania, tytuł własności, miejsce użytkowania, historyczne zestawienie dokumentów dotyczących danego środka trwałego, automatyczna amortyzacja środków trwałych w okresach rozliczeniowych, definiowanie zestawów, definiowanie podziałów kosztów (np. według MPK), wydruk tabeli amortyzacji i planu amortyzacji
  • Obsługa dokumentów – amortyzacji, przyjęcia środka trwałego, zmiany miejsca użytkowania środka trwałego, zmiana danych środka trwałego, ulepszenie środka trwałego, częściowej likwidacji środka trwałego, likwidacji środka trwałego, bilansu otwarcia środka trwałego

Moduł Środki Trwałe pozwala na rejestrowanie i kompletną historię firmy.

Zobacz, jak wygląda moduł Środki Trwałe