Strategia CSR Eksperta

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu firmy Ekspert Systemy Informatyczne

Strategia CSR Eksperta

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu firmy Ekspert Systemy Informatyczne

Realizując strategię biznesową, zawsze pamiętamy, że wzrost wartości przedsiębiorstwa powinien być zgodny z interesami otoczenia, w którym funkcjonujemy oraz opierać się o zrównoważone i odpowiedzialne korzystanie z zasobów. Stąd Zarząd podjął decyzję o wdrożeniu strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

 

Opracowanie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu jest dla nas ogromnym krokiem w rozwoju firmy. Jednocześnie, jest obecnie celem priorytetowym przedsiębiorstwa. We wdrożeniu wartości i działań CSR oraz powiązaniu ich ze strategią biznesową firmy upatrujemy zarówno wielką szansę na sukces naszej nowej i innowacyjnej oferty, jak i wielkie wyzwanie. Mamy także świadomość, jaka to odpowiedzialność.

 

Opracowana strategia CSR stanowi fundament aktywności biznesowej Ekspert Systemy Informatyczne Sp.z o.o. Sp.k. we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa. Jest ona dla nas strategicznym wyznacznikiem funkcjonowania firmy i pomaga w kształtowaniu jej rozwoju, zgodnie z wartościami i zasadami CSR.

 

Naszą misją jest dążenie do doskonałości w tworzeniu, pozyskiwaniu i transferze wiedzy przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych i edukacyjnych prowadzących do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery przez naszych klientów. Chcemy zaistnieć w świadomości naszych klientów jako firma oferująca wysokiej jakości innowacyjne usługi proekologiczne oraz zwiększające wydajność i efektywność pracy przy użyciu nowoczesnych narzędzi zachowując etyczne i przejrzyste formy działania.

 

 

 

Cele strategiczne firmy

 

 • Zaspokajanie potrzeb klientów poprzez dostarczanie innowacyjnych form wykonywania obowiązków zawodowych wykorzystujących nowe technologie informatyczne.
 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez promowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych zapewniających ochronę środowiska naturalnego.
 • Ograniczenie generowania odpadów w prowadzeniu działalności gospodarczej klientów poprzez zastosowanie w codziennej pracy innowacyjnych narzędzi informatycznych.

 

 

 

Obszary strategiczne

 

W naszej strategii skupiamy się na czterech poniższych obszarach.

 

Strategia CSR Eksperta

 

Relacje z pracownikami

Zapewniamy przyjazne i bezpieczne środowisko pracy sprzyjające rozwojowi osobistemu, promujemy oraz wdrażamy wysokie standardy zatrudnienia i angażujemy pracowników poprzez różne formy dialogu i komunikacji.

 

Priorytety i działania
Jesteśmy odpowiedzialnym pracodawcą, który stawia na wzajemne zaufanie, zaangażowanie i efektywność pracowników, dbając o ich bezpieczeństwo oraz wspierając zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

 

 • Promujemy aktywny, zdrowy styl życia i tworzymy warunki do harmonijnego łączenia wyzwań zawodowych z rolą członka rodziny
 • Motywujemy do empatii i wrażliwości społecznej, a poprzez to integrujemy pracowników wokół ważnych celów społecznych
 • Budujemy kulturę bezpieczeństwa opartą na odpowiedzialności pracowników i podwykonawców

 

Relacje z klientami

Budujemy trwałe relacje z klientami, oparte na uczciwych praktykach, transparentności i otwartości oraz zwiększamy dostępność innowacyjnych form wykonywania obowiązków zawodowych wykorzystujących nowe technologie informatyczne.

 

Priorytety i działania

 • Zapewniamy profesjonalne i indywidualne podejście do klienta
 • Zapewniamy sprawną komunikację, wypracowaliśmy spójny system kontaktowania się klientów z pracownikami i z współpracownikami za pomocą projektowanego systemu
 • Edukujemy w zakresie ekologii m.in. propagowanie akcji „eko zarządzanie sprzedażą – Ekspert Mobile Platform” oraz dołączamy do wiadomości e-mail informacji „dbaj o środowisko – wykorzystaj do tego innowacyjną technologię”.
 • Budujemy świadomość klientów dotyczącą wartości płynących z zaangażowania społecznego, troski o środowisko naturalne oraz zdrowego stylu życia
 • Stosujemy uczciwe umowy, które zawierają jasne i zrozumiałe informacje, z poszanowaniem środowiska naturalnego.
 • Uwzględniamy w swojej polityce i praktykach kryteria etyczne społeczne, środowiskowe i równouprawnienie płci, oraz kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Środowisko naturalne

Podejmujemy kroki mające na celu zmniejszenie poziomu zużycia zasobów naturalnych, będących następstwem prowadzonej działalności m.in. zmniejszanie skali zanieczyszczeń emitowanych do środowiska.

 

Priorytety i działania
Szczególną uwagę przykładamy do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia powstawania odpadów, eliminowania marnotrawstwa zasobów pracy ludzkiej, zasobów i energii.

 • Edukujemy i podnosimy świadomość pracowników w zakresie działań proekologicznych podejmowanych przez firmę
 • Efektywnie wykorzystujemy zasoby oraz ograniczamy emisję zanieczyszczeń i powstawania odpadów poprzez np. używania służbowych aut z napędem hybrydowym
 • Tworzymy wizerunek firmy Ekspert Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Sp. k na rynku krajowym jako oferującej usługi proekologiczne
 • Propagujemy wśród pracowników postawy proekologiczne
 • Edukujemy dzieci i młodzież poprzez organizację konkursu na projekt proekologicznego znaku marketingowego „eko zarządzanie sprzedażą – Ekspert Mobile Platform”.

 

W celu propagowania założeń CSR zaprojektowaliśmy proekologiczny znak towarowy (usługowy) „eko zarządzanie sprzedażą – Ekspert Mobile Platform”. Znak ten zostanie już niebawem umieszczony na stronie internetowej Spółki oraz będzie wręczany klientom korzystającym z usług Ekspert Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Sp. k. w formie naklejek na samochody służbowe, katalogi sprzedaży. „Eko zarządzanie sprzedażą” charakteryzuje się znaczącym zmniejszeniem zużycia papieru w procesie organizacji i zarządzania sprzedażą w przedsiębiorstwach klientów, a zatem redukcją odpadów składowanych na składowiskach odpadów, a także zmniejszeniem skali wycinki drzew używanych do produkcji papieru, która w konsekwencji prowadzi do pogłębiania efektu cieplarnianego. Jego ograniczenie będzie mieć bezpośredni pozytywny wpływ na neutralizacje zagrożeń takich jak susze czy powodzie. Podjęliśmy kroki mające na celu zmniejszenie poziomu zużycia zasobów naturalnych, będących następstwem prowadzonej działalności, jak i również zmniejszenie skali zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. Żadna firma działająca na terenie Polski nie posiada podobnego znaku proekologiczno-reklamowego.

 

Zaangażowanie społeczne

Zaangażowanie na rzecz otoczenia społecznego, w tym działania charytatywne, a w szczególności wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych. Współpraca partnerska oraz wymiana doświadczeń.

 

Priorytety i działania

 • Podnosimy świadomość społeczną w zakresie ochrony środowiska
 • Działamy w akcjach charytatywnych (finansowe wsparcie Meczy Gwiazd w roli Sponsora Tytularnego
 • Nasza kadra angażuje się w akcje charytatywne (np. Szlachetna Paczka, zbiórka plastikowych nakrętek).
 • Edukujemy dzieci i młodzież z lokalnej społeczności poprzez organizację konkursu na projekt proekologicznego znaku marketingowego „eko zarządzanie sprzedażą – Ekspert Mobile Platform i przeprowadzenie w tym celu szerokiej promocji akcji w szkołach z miasta Szczecin
 • Bierzemy udział w lokalnych i ogólnokrajowych programach stażowych
 • Tworzymy innowacyjne technologie, które mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów społecznych i środowiskowych w społecznościach lokalnych
 • Rozważamy podjęcie współpracy partnerskiej z ośrodkami badawczo-naukowymi na rzecz rozwoju naukowego i technologicznego
 • Naszą strategię biznesową zrealizujemy w sposób odpowiedzialny społecznie, z uwzględnieniem norm etyki w biznesie, jak też potrzeb wszystkich grup interesariuszy, w tym m.in.: pracowników, klientów, społeczeństwa, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Działamy opierając się na standardach wyznaczanych przez normy prawa krajowego i międzynarodowego, jak również uwzględniając kodeksy etyczne odnoszące się do prowadzonej przez nas działalności.

 

Członkowie Zarządu zapraszają wszystkich obecnych oraz potencjalnych klientów, kontrahentów, partnerów firmy do dołożenia cegiełki w tym procesie i współpracy w budowaniu zrównoważonego rozwoju dla nas oraz przyszłych pokoleń. Warto mieć na uwadze, że nasze działania mają wymiar lokalny, ale przyczyniają się dzięki naszej codziennej pracy, do ważnych zmian w skali globalnej.